SISU JUURDE
JÄTKUSUUTLIKKUS

Jätkusuutlikust arengust on saanud Peugeot protsesside keskne teema

JÄTKUSUUTLIKKUS

KONTSEPTSIOON

 

TÕELINE INNOVAATILISUS JA TEHNOLOOGILISED LAHENDUSED

Meie PEUGEOT’s hoolitseme selle eest, et meie ökoloogiline jalajälg, alates kontseptsioonifaasist kuni sõiduki utiliseerimiseni välja, oleks võimalikult väike. Lisaks keskkonnanõuete järgimisele on PEUGEOT’ seadnud endale eesmärgiks olla teenäitajaks jätkusuutliku liikuvuse tagamisel  ja kaasab selle saavutamiseks olulisi vahendeid eesmärgiga vähendada Peugeot’ sõidukite  ökoloogilise jalajälje ulatust.

 

TEHNOLOOGIAD KÜTUSEKULU JA HEITMEKOGUSTE VÄHENDAMISEKS


PEUGEOT’ teeb pingutusi nii bensiinil kui ka diislikütusel käitatavate sisepõlemismootorite optimeerimise nimel (seal hulgas Stop and Start süsteemi laialdane kasutuselevõtmine). Hybrid tehnoloogia võimaldab sisepõlemis- ja elektrimootorite ühendamise.
PEUGEOT e-208 ja uus PEUGEOT e-2008 sõidavad 100% elektri jõul, õhku seejuures saastamata.


MATERJALIDE TAASKASUTUS

Stellantis Auto SAS on seadnud sihiks tugevdada oma liidripositsiooni valdkonnas ning kasutab sõiduki kohta keskmiselt 30% taaskasutusest tulevaid materjale (taaskasutatavad metallid, taaskasutatavatel materjalidel põhinevad polümeerid jne). Loomulikult valitakse uudsed materjalid välja vastavalt kvaliteedi- ja turvalisuse nõuetele.
Stellantis Auto SAS pöörab erilist tähelepanu taaskasutatavate materjalide kasutamisele polümeerides. Tegemist on käideldud plastmassmaterjaliga, looduslike kiududega või biomaterjalidega (taastuvatest allikatest saadud polümeerid). Nende kasutamine võimaldab meil piirata fossiilset päritolu plastmaterjale, mitmekesistades samas plastmasse ümbertöötlevate ettevõtete tegevust. 

 

KESKKONNASÄÄSTLIK KONTSEPTSIOON

JÄTKUSUUTLIKULE ARENGULE SUUNATUD KONTSEPTSIOON

 

Tootearenduse seisukohast põhineb PEUGEOT’ taaskasutuse strateegia kahel põhilisel lähenemisel:

 

 • Jätkusuutlikule arengule suunatud kontseptsioon
 • Materjalitsüklite arendus ja teostus sõidukite tootmises 

TOOTEGA SEONDUV VASTUTUS :

 

Arendus:

 • Elutsükli hindamine
 • Materjalide valik põhinevalt jätkusuutlikul arendusel


Tootmine:

 • Ringlussevõetud materjalide kasutamine


Kasutamine:

 • Sortimine esindustes (jäätmemajandus)
 • Varuosad


Väärtustamine:

 • Sõiduki väärtustamine
 • Saastavate ainete eemaldamine ja eeltöötlus
 • Euroopa direktiiv käitusest kõrvaldatud sõidukite kohta


Eesmärgiga tagada PEUGEOT’ kõikide toodete vastavus meie eesmärkidele taaskasutamise valdkonnas tuleb PEUGEOT’ kõikidel kontseptsioone kujundavatel meeskondadel järgida materjalide „ringlussevõtu/väärtustamine” direktiivide sätteid.
See protsess võimaldab inseneridele ühtviisi detailide, koostisosade jne taaskasutatavuse teostatavuse hindamise pärast sõiduki saatmist utiliseerimisele.

 

KESKKONNASÄÄSTLIK KONTSEPTSIOON:

 
 • Materjalide valik põhineb jätkusuutlikul arendusel
 • Saastavate ainete eemaldamine
 • EeltöötlusPEUGEOT kasutab juba pikemat aega taaskasutatud materjale, mida ühtviisi kutsutakse ka „ümbertöödeldud toodeteks“, ning nende kasutamise maht suureneb pidevalt. Kontsern jätkab oma jõupingutusi endale võetud eesmärkide täitmise nimel kasutada sõidukite valmistamisel 30 % ümbertöödeldud materjale või biomaterjale. Tehnilisest seisukohast on kasutatavate, ümbertöötlusest pärinevate materjalide koguste suurendamise eesmärgil tehtud juba märkimisväärseid jõupingutusi.

 

Ümbertöödeldud materjalidest valmistatud tooted peavad vastama samadele tehnilistele nõudmistele kui kõik ülejäänud, „värsketest“ materjalidest valmistatud tooted. Ümbertöödeldud materjalide kasutamine on alati eelistatud, eeldusel et need ei tõsta detaili omahinda. Kvaliteedi arvelt seejuures mitte mingisuguseid järeleandmisi ei tehta. Meie ümbertöödeldud materjalide kasutamise eest hoolitsev meeskond annab endast kõik, et tagada ümbertöödeldud materjalidest valmistatud detailide kvaliteet ehk detaili esteetiline väljanägemine ning mehaaniline ja termiline vastupidavus, samuti vastavus töökindlusele kehtestatud standarditele.

 

Sellest tulenevalt on meie poolt kasutatavad ümbertöödeldud materjalid piisavalt kõrge kvaliteediga, et võimaldada nende kasutamine nüüdsest ka PEUGEOT’ sõidukite nähtavate elementide juures, mitte ainult silmale varjatud detailides.

 

TOOTMINE

 SERTIFIKAAT ISO 14001

Tänaseks on ISO 14001 sertifikaat väljastatud kõikidele meie tootmistehastele. Nimetatud standard (mis loodi 1996 aastal) näeb tehastele ette keskkonnale mõju avaldavate protsesside järelevalve, juhtimise ja mõõtmise vahendite rakendamise. Sertifikaadi saamisega kaasneb kogu isikkoosseisule protsessi pideva täiustamise kohustus läbi asjaomase koolituse keskkonnakaitse alal. 

 

PEUGEOT’ ESINDUSTE TEGEVUSEGA KAASNEV JÄÄTMEHALDUS


PEUGEOT võrgustik kohustub järgima kolme põhilist kriteeriumit keskkonnakaitse valdkonnas:

 • Meie võrgustikku kuuluvate esindustöökodade poolt sõidukite hooldus- ja remonttöödega kaasnevalt tekkivate jäätmete sortimine ja kokkukogumine selleks vastavat luba omavate ettevõtete poolt
 • Võrgustiku vastavus riiklikul ja Euroopa tasandil jõustunud määruste sätetele
 • Sõidukijäätmete täielik jälgitavus kuni ringlussevõtuni
 • Hooldus- ja remonditööde käigus tekkivate jäätmete sortimine ja kokkukogumine on korraldatud vastavalt kontserni, kasutuselt kõrvaldatud toodete käitlemise ja jäätmemajanduse meetodite poliitikale. 

 

ÉCHANGE STANDARD : UNE SOLUTION DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Vous avez besoin de changer une pièce sur votre véhicule PEUGEOT ? Sachez que vous pouvez contribuer à réduire son impact environnemental en choisissant une pièce Échange Standard. Il s’agit de pièces remises à neuf suivant un procédé de rénovation extrêmement rigoureux à partir des pièces usagées collectées sur les véhicules PEUGEOT. Ces pièces bénéficient d’une garantie constructeur identique à la garantie accompagnant les pièces neuves.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Prolongez la durée de vie de votre PEUGEOT et assurez-vous qu’elle reste en parfait état de marche pour un coût limité parfaitement adapté à l’âge de votre véhicule.
Par ailleurs, vous participerez ainsi à notre engagement en faveur de la protection de l’environnement, du recyclage et de la limitation des déchets de véhicules.

ÖKONOOMNE JA KESKKONDA SÄÄSTEV LAHENDUS

Pikendage oma PEUGEOT käitusressurssi ja tagage selle laitmatu sõidukord väga väheste kulude juures, mis on proportsioonis teie sõiduki vanusega.
Muuhulgas aitate seeläbi kaasa meie püüdlustele keskkonnakaitsel, taaskasutusel ja sõidukiga kaasnevate jäätmete hulga piiramisel.

 

 

KESKKONNASÄÄSTLIK MAJANDAMINE

UTILISEERIMISELE KUULUVATE SÕIDUKITE RINGLUSSEVÕTT

 

PEUGEOT’ lõi juba hulk aastaid tagasi aluse partnerlusele sõidukite lammutamisega tegelevate ettevõtetega, kes omavad otstarbekohast luba, utiliseerimisse suunatavate sõidukite kokkukogumiseks ja töötlemiseks keskkonda võimalikult vähe koormaval viisil. Eesmärk: saavutada väärtustamine 95% ulatuses koos vähemalt 85% detailide ja materjalide suunamisega ümbertöötlusse.

 

Jäätmeluba omavate lammutuskodade  nimekirja leiad autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt  www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee

 

Tagastamine
Viimane valdaja annab utiliseerimisele kuuluva sõiduki üle ühele meie partner kogumisjaamadest. Pärast sõiduki ülekontrollimist väljastab meie partnerettevõttest kogumisjaam sõiduki registrist kustutamiseks vajalikud dokumendid.

 

Eeltöötlus ja saastavate ainete eemaldamine
Alustuseks eemaldatakse aku ja neutraliseeritakse turvapadjad. Seejärel laseb meie partnerettevõttest kogumisjaam utiliseerimisele kuuluvast sõidukist välja kogu kütuse ja muud tehnilised vedelikud. See hõlmab nii mootoriõli, käigukastiõli, pidurivedelikku, jahutusvedelikku kui ka kliimaseadme täiteainet.

 

Lammutusprotsess
Järgmine etapp seisneb agregaatide ja süsteemide mahamonteerimises nende realiseerimise eesmärgil varuosadena või nende kasutamiseks taastatud agregaatide valmistamiseks. Majandusliku tasuvuse korral eemaldatakse sõidukilt veel ka sellised materjalid nagu plastmass ja klaas.

 

Ladustamiskoht
Materjalid, millega kaasneb oht keskkonnale, kogutakse kokku ja suunatakse seejärel vastavatesse, väärtustamisega tegelevatesse ettevõtetesse nende materjalide ringlussevõtuks või elimineerimiseks.

Purusti
Eelnevalt töödeldud kered suunatakse purustisse, mis eraldab utiliseerimisele saadetud sõidukite materjalid ja sordib need edasiseks ringlussevõtuks või väärtustamiseks.

 

Purustamisele järgnevad tehnoloogiad
Sellisel moel saadud fraktsioonid suunatakse seejärel ümbertöötlemisele erinevate tehnoloogiate kasutamisel (magnetiline, Foucault voolud, hõljutamine) materjalifraktsioonide eraldamiseks, mis võimaldavad kasutamist esmase või teisese toormena.

 

Ringlussevõtt/väärtustamine/prügila
Purustiga ja purustamisele järgnevate tehnoloogiatega töötlemisel tekkivad materjalifraktsioonid võidakse võtta ringlusse (näiteks söe asendamiseks kõrgahjudes või reoveesette kuivatamiseks settejaamades) või taaskasutada tsemenditööstuses. See protsess võimaldab sõidukist 95% väärtustamise ja vähendab oluliselt prügilatesse saadetavate jäätmete mahtusid.

TAASKASUTUSVÕRGUSTIK

Kogu utiliseerimisele suunatavate sõidukite väärtustamise protsessi kestel.

 

Ühelt poolt oleme meie omalt poolt teinud keskkonna säästmiseks alati kõik endast oleneva, teisalt ei ole ringlussevõtt tänaseks enam mitte lihtsalt võimalus, vaid riiklikul tasandil jõustunud seadustesse ja eeskirjadesse sisse kirjutatud nõue. Nimetatud väärtustamise protsess nõuab tootjatelt sõidukite tootmisega ja sõidukite utiliseerimisega seonduvalt tekkivate jäätmete koguse vähendamist.

 

PEUGEOT’ omanikel on võimalus võtta ühendust PEUGEOT’ võrgustiku esindajaga oma sõiduki loovutamiseks, et suunata see nõuetekohasele utiliseerimisele. See teenus on tasuta ja seda osutatakse teatud tingimustel (vt allpool).

 

Soovime olla veendunud selles, et teie poolt utiliseerimisele suunatud sõiduk saaks väärtustatud taaskasutusse lülitamise teel võimalikult keskkonnasõbralikul moel. Sel eesmärgil hoolitseme me selle eest, et kõik meie utiliseerimisjaamad järgiksid seadusega neile laienevaid nõudeid sõidukite utiliseerimist puudutavas osas. Kõik meie partneritest utiliseerimisjaamad, samuti kõik nende poolt teostatavad protseduurid ja kogu, sisenevate ja väljuvate materjalivoogude dokumentatsioon on meie taaskasutusekspertide järelevalve all.

 

Teie PEUGEOT utiliseerimine tasuta rakendub üksnes järgmistel juhtudel:

 •  Sõidukil ei puudu ükski oluline komponent ega agregaat.
 • Sõidukis puuduvad muud, sõiduki juurde mitte kuuluvad jäätmed.
 • Sõiduk on kuni 9-kohaline või tarbesõiduk täismassiga mitte üle 3,5 tonni.
 •  Sõiduk oli viimati registreeritud EL-s.
 • Sõidukiga koos antakse üle ka sõiduki originaaldokumendid.

 

Toimetage oma, utiliseerimisele suunatud sõiduk mõnda meie partnerist utiliseerimisjaama, kust väljastatakse teile tõend sõiduki lammutamise kohta ja sõiduki, registrist kustutamiseks vajalikud dokumendid. Seeläbi võite olla kindlad, et teie vana sõiduk suunatakse utiliseerimisele võimalikult keskkonda säästval viisil.

 

 

Kasutusaja lõpule jõudnud sõidukid

Romusõidukite keskkonnasõbralik käitlemine

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja.  Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus.

 

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad  autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Paljud autode maaletoojad on sõlminud lepingud Autolammutuste Liiduga, kelle liikmed kasutavad nõuetekohast  tehnoloogiat kõikide vedelike eemaldamiseks ja sõidukite keskkonnaohutuks lammutamiseks.

 

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on  autode valmistajad  viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad  või ringlussevõetavad.

 

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

 

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

1. Tühjenda auto sinna mittekuuluvatest esemetest

2. Võta kaasa auto dokumendid

3. Toimeta auto lähimasse jäätmeluba  omavasse lammutuskotta või vii sõiduk maaletoojale, kes müüb sama marki sõidukeid. Jäätmeluba omavate lammutuskodade  nimekirja leiad autode müügikohtadest või nende kodulehtedelt, AMTELi (Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit) kodulehelt  www.amtel.ee või Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee

4. Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid

5. Romusõiduki üleandmise eest autode maaletoojale või lammutuskotta, omaniku käest tasu ei küsita