SISU JUURDE
WLTP

PEUGEOT ja WLTP-STANDARD

PEUGEOT ja WLTP-STANDARD

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure (i) Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus ehk WLTP  

 

Euroopa Liidu tüübikinnituse andmisel sõidukitele  kasutatakse WLTP-standardit (Worldwide harmonized Light vehicle Test Procedure) . Selle protseduuriga  on reguleeritud uute sõiduautode ja kuni 3,5t kaaluvate tarbesõidukite, kütusekulu,  CO2 heitgaaside ja saasteainete mõõtmisele kehtivad eeskirjad standardiseeritud (labori)tingimustes.

 

WLTP-protokoll asendab eelmise, 1992. aastal jõustunud homologeerimise meetodi (NEDC). Alates 2017. aasta septembrist on kõik esmakordselt turustatavad mudelid heaks kiidetud vastavalt WLTP-protseduuridele. Alates 2018. aasta septembrist kehtib WLTP vastavuse nõue kõikidele müüdavatele sõidukitele. Seda uut laborikatsete protokolli täiendatakse saasteainete mõõtmisega tegeliku kasutamise käigus: Real Driving Emissions (RDE) tegelik saasteainete kogus sõitmisel.

 

Uus WLTP-protokoll võimaldab tarbijatele täpsema ülevaate oma sõiduki kütusekulust ja CO2 heitgaaside kogusest.

PEUGEOT ja UUS WLTP-STANDARD


Heitmekoguste poolest vastavad Peugeot Euro6  mootoritega varustatud sõidukid juba 2020. aastal jõustuvatele heitmenormidele.

 

Tänu intelligentsetele, juba enne seadusandluse  jõustumist kasutusele võetud, tehnoloogilistele valikutele (SRC  diiselmootoritel ja FAP  bensiinimootoritel) on Peugeot sõidukid juba praegu kasutustingimusi täpsemalt kajastava WLTP vastavusega (kohustuslik kõikidele sõiduautodele alates 2018. aasta septembrist).

 

PSA kontsern on  uue protseduuri kasutuselevõtmist toetanud avalikult alates selle sünnist 2015. aasta alguses. Oma klientide järjest parema teavitamise eesmärgil on PSA kontserni eesmärgiks olnud muuhulgas alati ka läbipaistvus. Peugeot on kuvanud veebilehtedel kõikide mudelite tegelikud, kasutustingimustele vastavad kütusekulud, alates 2016. aastast ja koos NOx heitmekogustega, juba alates 2018. aasta märtsist. Mõõtmised on  koos valitsusväliste organisatsioonidega (T&E ja FNE) väljatöötatud ja sõltumatu asutuse (Bureau Veritas) poolt sertifitseeritud.

 

MIS ON WLTP-ga MUUTUNUD?

Muudatused standardiseeritud katsemenetlustes

  • Heitmekoguste mõõtmine eesmärgiga näha ette sõiduautode juures vajalikud seadistused
  • Tsüklite kestel läbitavate distantside pikendamine
  • Suurematel kiirustel teostatavad katsed
  • Vähemühtlane ja tegelikkusele täpsemalt vastav sõidustiil
  • Tsüklite kestuse pikendamine

NEDC-st WLTP-ni

WLTP protseduuri eesmärgiks on täpsema vastavuse tagamine sõidukite ja nende tehnoloogiliste lahenduste tegelikele kasutustingimustele homologeerimisel. Sellega on määratletud senisest, 1990. aastatel välja töötatud NEDC tsüklist rangemad katsetingimused ja dünaamilisem sõidustiil. Protokolli koostamisel on võetud eesmärgiks vastamine tegelikke sõiduolusid kajastavatele andmetele, samas kui NEDC põhines üksnes teoreetilistel sõidutingimustel.

 

WLTP annab muuhulgas täpsemad väärtused, sest selle juures arvestatakse iga sõiduki tehniliste spetsifikatsioonidega, sealhulgas konkreetse lisavarustusega, millel võib tegelikkuses olla märkimisväärne mõju nii kütusekulule kui ka CO2 heitmekogustele. Sama sõiduki korral on WLTP väärtused teatavatel juhtudel NEDC väärtustest suuremad. See aga ei tähenda mingil moel, nagu oleks kütusekulu näitajad kehvemaks muutunud - tegemist on lihtsalt uue mõõteviisiga, mis tugineb rangemal ja pikemat ajaperioodi hõlmaval mõõteprotokollil, vastates sellisena täpsemalt sõidukite tegelikele kasutustingimustele.

PEAMISED ERINEVUSED NENDE KAHE KATSEPROTSEDUURI VAHEL NEDC VS WLTP

NEDC WLTP
Katsetsükkel Ainukordne katsetsükkel Täpsemalt tegelikele sõidutingimustele vastav dünaamiline tsükkel
Tsükli kestus 20 minutit 30 minutit
Tsükli distants 11 kilomeetrit  23,25 kilomeetrit
Sõidufaasid 2 faasi, 66 % sõitmist linnatsüklis ja 34 % sõitmist maanteel 4 dünaamilisemat faasi, 52 % sõitmist linnatsüklis ja 48 % sõitmist maanteel
Keskmine kiirus  34 km/h 46,5 km/h
Maksimaalne kiirus 120 km/h 131 km/h
Konkreetse lisavarustuse mõju NEDC korral ei ole arvestatud mõju CO heitmekogustele2 ega energiatõhususele Arvestatud on täiendavate karakteristikutega (võivad olenevalt mudelist erineda)
Käiguvahetused Muutumatu käiguvahetusrežiim Iga sõiduki osas täpselt väljaarvatud töörežiimid
Katsetemperatuurid Mõõtmised teostatuna vahemikus 20° kuni 30° C Katsete teostamise temperatuur 23 °C, CO2 korrektuur temperatuuril 14 °C

HEITMEKOGUSED TEGELIKUS SÕIDUOLUKORRAS - RDE

REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Alates 2018. aasta septembrist tuleb kõikidel autotootjatel mõõta enda poolt toodetavate, EL ja Šveitsi, Türgi, Norra, Liechtensteini, Iisraeli ja Iirimaa turgudel turustatavate mudelite heitmekoguseid lisaks WLTP protokollile ka tegelikes sõidutingimustes (RDE).

 

RDE katsetuste käigus mõõdetakse täpsema teabe saamiseks saasteainete nagu lämmastikoksiidide (NOx) ja peenosakeste heitmekogused osalemisel igapäevases liikluses.

KKK

 

 

Mida tähendab WLTP?

WLTP on „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” lühend (Ülemaailmselt ühtlustatud katsemeetodid sõiduautodele ja tarbesõidukitele).

Tegemist on uue katseprotseduuriga, mis võimaldab täpsemalt sõiduki tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmekogust kajastava analüüsi tegemise. Alates 2018. aasta septembrist peavad kõik esmakordselt registreeritavad sõidukid olema WLTP-sertifikaadiga. WLTP-protokoll vahetab etapiviisiliselt välja vana NEDC-protseduuri (New European Driving Cycle e Euroopa uus sõidutsükkel).

Mis tähendab WLTP sõidutsükkel?

Sõiduki kütusekulu ja heitmete kogused sõltuvad alati iga juhi isikukohasest sõidumaneerist ning sel eesmärgil on WLTP standardisse koondatud suurel hulgal andmeid igalt poolt maailmast. Nendele andmetele tuginevalt määratleti neli näitlikustavat sõidufaasi neljal keskmisel kiirusel: aeglane, keskmine, kiire ja väga kiire.

Eesmärgiga kajastada igapäevaseid sõiduolukordi vastavalt tegelikkusele teostati erinevad mõõtmised kõikide nende faaside erinevates olukordades (pidurdus, kiirendus, tühikäik). Nende faaside andmete kombineerimisel saadi niinimetatud „sõidutsükkel”.

Kütusekulu on kajastatud nelja erineva sõiduolukorra osas koos kombineeritud üldväärtusega nii bensiinimootoriga kui ka diiselmootoriga varustatud sõidukitel, samuti hübriid- ja laetavate hübriidsõidukitel

Mida tähendab WLTP minu jaoks?

WLTP-protokolli jõustumine tähendab, et sõiduki tehnilistes andmetes esitatud kütusekulu ja CO2 heitgaaside kogus kajastavad senisest täpsemalt tegelikele sõiduolukordadele vastavaid väärtusi.

Kuna WLTP meetodites võetakse arvesse sõidukikohast lisavarustust, võimaldab see täpsemalt tegelikkust kajastavate väärtuste saamise vastavalt konkreetse sõiduki konfiguratsioonile.

 

Täpsemalt tegelikkust kajastavad väärtused tähendavad iseenesest kütusekulu ja heitmekoguste väärtuste mõningast kasvu sisepõlemismootoriga varustatud sõidukite juures ning sõiduulatuse vähenemist elektriajamiga (seal hulgas laetavad hübriidid) sõidukite juures. Ühtviisi võib seeläbi suureneda CO2 maksuga maksustatavate sõidukite hulk. WLTP tüübikinnitusega sõidukeid maksustatakse seevastu NEDC alusel. CO2 heitgaaside kogusel põhinevad maksustamispõhimõtted lühiajalises perspektiivis seega ei muutu (CO2 maks, äriotstarbeks kasutatavate sõidukite maks (TVS).

Mida tähendab RDE ?

RDE on lühend mõistest „Real Driving Emissions” (heitmekogused reaalses sõiduolukorras). Tegemist on uue protseduuriga, mis võimaldab saasteainete nagu näiteks lämmastikoksiidide (NOx) ja peenosakeste heitmekoguste mõõtmise.

 

Nagu nimigi ütleb, mõõdetakse RDE osalemisel avatud liikluses ja tegelikes sõidutingimustes, mitte laboritingimustes. Need mõõtmistulemused saadakse intelligentse PEMS seadme (Portable Emissions Measurement System – portatiivne heitmekoguse mõõtmise süsteem) abil, mis paigaldatakse sõidukile katsetuste ajaks.

Mida tähendab EURO 6?

Euro 6 on hetkel kehtiv standard, millega on kehtestatud saasteainete heitmekoguste piirväärtused. Sellega on määratletud peenosakeste ja lämmastikoksiidide heitmekoguste maksimaalsed väärtused, mis on madalamad kui eelmise, Euro 5 standardi piirväärtused.

Alates 2018. aasta septembrist(i) Rakendub uutele sõidukitele. Uutele sõidukitüüpidele kehtivad uued heitmenormid juba aasta varem.   liigub Euro 6 standard teise, euro 6.2 standardi faasi. Sellega kehtestatakse bensiinimootoriga varustatud sõidukite peenosakeste heitmekogustele eelmisest faasist veelgi rangemad piirangud.

 

Mis on selektiivne katalüütiline redutseerimine?

Sõiduki heitmekoguste väärtuste vähendamiseks lisatakse diiselmootoriga varustatud sõidukite väljalaskesüsteemidesse 32,5% karbamiidi vesilahust  AdBlue®. Selektiivne katalüütiline redutseerimine (SCR) AdBlue® toimel võimaldab lämmastikoksiidide koguste vähendamise kuni 90% ulatuses. See tähendab, et summutist väljub sellisel juhul peaasjalikult vaid veeaur, lämmastik ja CO2. 

Mis on mõõtmisprotokoll?

Standardiseeritud parameetrite kogumik, milleks otstarbekohaselt on sõidukeid heaks kiita võimaldav katsetustsükkel.
Lisaks võimaldab ühtne heakskiitmismenetlus erinevate sõidukite kütusekulu ja CO2 heitgaaside koguse omavahelise võrdlemise.
NEDC (New European Driving Cycle – Euroopa uus sõidutsükkel) kehtib alates 1992. aastast ning alates 2018. aasta septembrist asendatakse see WLTP-ga.

Miks oli heakskiitmismenetluse muutmine vajalik?

Senine NEDC protseduur ei olnud enam käsitletav piisavalt täpselt meie klientide kasutust kajastava süsteemina.
WLTP-ga mõõdetud tarbimisnäitajad võimaldavad meie klientide tegeliku tarbimise täpsema kajastamise.

Kas mu kütusekulu suureneb?

Teie sõiduki tegelikku kütusekulu uued WLTP väärtused mitte milleski ei mõjuta. WLTP katsemeetodid annavad sama sõiduki osas võrreldes NEDC-ga tulemuseks kõrgema CO2 g/km väärtuse ainuüksi seetõttu, et tegemist on rangema ja pikemat perioodi hõlmava, kuid tegelikku olukorra täpsemat kajastamist võimaldava katseprotokolliga. Teisisõnu ei kanna see, CO2 suurem väärtus kütusekulu suurenemise tähendust seisnedes vaid tegelikkust täpsemalt kajastada võimaldavas CO2 väärtuses, mille muutumine on põhjustatud sõidukite katsetamise meetodites.

Millised on rakendumistähtajad?

WLTP väärtuse kajastamine klientide jaoks alates:

  • 1. jaanuarist 2019 sõiduautode osas 
  • 1. jaanuarist 2020 tarbesõidukite osas.