SISU JUURDE
Kodulehe õigusteave

ÕIGUSTEAVE 

ÕIGUSTEAVE 

 

 

1. AVALDAMINE JA MAJUTUS

Selle saidi www.peugeot.ee avaldaja on AUTOMOBILES PEUGEOT, aktsiaselts kapitaliga 172 711 770 eurot ja mille asukoht on: 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy (Prantsusmaa), registreeritud Trade and des Sociétés de Versailles numbri B 552 144 503 all. Identifitseerimisnumber: FR 23552144503 – APE 7010Z SIRET number: 552 144 50301271 Domeen : Stellantis Auto SAS

2. MÕISTED

Õigusteave : tähistab seda dokumenti.

Sait: viitab veebisaidile, millele pääseb juurde aadressil peugeot.ee

Elemendid: viitab elementidele, eelkõige teabele, mille AUTOMOBILES PEUGEOT pakub kasutajatele ja millele on saidi kaudu juurdepääs.

Kasutaja: iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab saiti.

3. OBJEKT

See dokument kujutab endast saidi juriidilist teavet. Selle dokumendi eesmärk on määratleda Kasutaja poolt Elementidega tutvumise tingimused. Täpsustatud on, et elementidega tutvumine sõltub käesolevatest juriidilistest teatistest, nagu on sätestatud järgmises artiklis.

4. AKTSEPTEERIMINE JA MUUTMINE

4.1. Aktsepteerimine


AUTOMOBILES PEUGEOT pakub elemente, mille alusel kasutaja kohustub järgima käesolevaid õiguslikke teatisi. AUTOMOBILES PEUGEOT soovitab Kasutajal regulaarselt tutvuda juriidiliste teadete uusima versiooniga.

 

Igal juhul loetakse, et kasutaja on Õiguslike teadetega nõustunud lihtsalt Elementidega tutvudes. Elementidega tutvumine tähendab juriidiliste teadete viimase versiooni aktsepteerimist. 

4.2. Muutmine

AUTOMOBILES PEUGEOT võib neid juriidilisi teatisi ja kõiki saidil esitatud elemente igal ajal ja ette teatamata muuta. AUTOMOBILES PEUGEOT soovitab Kasutajal regulaarselt tutvuda juriidiliste teadete uusima versiooniga.

 

Arvatakse, et kasutaja nõustub selle uusima versiooniga iga kord, kui elementidega uuesti tutvutakse.

5. ISIKUANDMED

Saidil on võimalik tutvuda ilma, et kasutaja peaks avaldama oma isikut või muid teda puudutavaid isikuandmeid.

6. KÜPSISED

Saidil on küpsiste süsteem. Seetõttu teavitatakse kasutajat, et tema saidi külastuste ajal võidakse tema Interneti-brauserisse automaatselt installida küpsiseid.

Küpsised on failid, mis saadetakse kasutajate kõvaketastele, et hõlbustada nende saidil navigeerimist ja koostada külastusstatistikat.

Need küpsised ei sisalda isikuandmeid.

Kasutaja saab küpsiste saatmise deaktiveerida, muutes oma Interneti-brauseri seadeid.

Küpsiste haldamise poliitika kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste halduspoliitika jaotist "Küpsiste halduspoliitika"

7. ÕIGUSED

Andmesubjektina annavad andmekaitseseadused teile mitmeid õigusi seoses teie isikuandmetega. Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, lasta oma isikuandmeid parandada või kustutada (õigus olla unustatud). Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, lasta neil edastada kolmandatele isikutele ühiselt struktureeritud vormingus. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid oma isiklike andmete töötlemisele. Kui esitate vastuväite, et teie isikuandmeid töödeldakse turunduseesmärkidel, täidame selle taotluse. Kui esitate vastuväiteid muule töötlemisele, kaalume teie taotlust hoolikalt. Me ei soovi teie isikuandmeid käsitseda eesmärkidel, mida te ka ei soovi, kuid peaksite siiski teadma, et ülalnimetatud õigused pole absoluutsed ja mõnel juhul ei pruugi need kehtida.

 

Neid õigusi saate kasutada lihtsa taotluse korral e-posti aadressil info@auto-bon.ee või posti teel Auto-Bon Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, 76406 Harjumaa.

 

Saate oma isiklikke andmeid igal ajal uuendada, pöördudes meiega nagu eespool kirjeldatud. Samuti võtame meetmeid teie isikliku teabe värskendamiseks (nt teie aadressi värskendamine), kui saame teada, et see on muutunud.

Kui teie andmekaitsealane pöördumine Auto-Bon Baltic OÜ poole, ei ole andnud rahuldavat tulemust, siis on teil õgus esitada Auto-Bon Baltic OÜ-le vastavasisuline vaie või esitada kaebus järelevalveasutusele:

 

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn

tel. 627 4135, faks 627 4137

e-post: info@aki.ee

koduleht: www.aki.ee 

 

 

8. JUURDEPÄÄSETAVUS

Vastutate oma IT-tehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormi seadistamise eest sellele Veebilehele pääsemiseks. Peaksite kasutama viirusetõrjetarkvara. Meie ei garanteeri, et see Veebileht on turvaline, vigade või viirusteta.

 

9. KASUTAMINE

Kasutaja kohustub järgima käesolevaid õiguslikke teatisi ja garanteerib AUTOMOBILES PEUGEOT Elementide ebaseadusliku, nõuetele mittevastava ja/või volitamata kasutamise eest.

Elementide isiklik kasutamine välistab nende kasutamise mis tahes muul eesmärgil. Kasutajal on eeskätt keelatud kõikide elementide või osade elementide äriline või kasumi eesmärgil kasutamine.

 

Kasutaja kohustub kasutama saiti vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele ning eelkõige mitte kasutama seda mis tahes sisu kuvamiseks, allalaadimiseks, saatmiseks või edastamiseks:

 • vägivaldse iseloomuga või võib kahjustada inimese austust ja väärikust, meeste ja naiste võrdõiguslikkust, laste ja noorukite kaitset, eelkõige vägivaldset või pornograafilist laadi sõnumite valmistamise, transpordi ja levitamise kaudu või tõenäoliselt kahjustada inimväärikust;
 • mis soodustab kuritegude ja väärtegude toimepanemist;
 • mis soodustab keelatud ainete tarbimist;
 • mis põhjustab või võib põhjustada diskrimineerimist, vihkamist, vägivalda rassi, etnilise kuuluvuse või rahvuse tõttu;
 • mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, kuritahtlik, ahistav, laimav, solvav, labane, rõve, ohustab teiste privaatsust või võib riivata teatud inimeste tundeid;
 • kes eksitab teisi Kasutajaid, usurpeerides teiste inimeste nime või ettevõtte nime;
 • mis rikub kolmandate isikute õigusi, näiteks, ilma et see loetelu oleks ammendav, mis tahes tootmissaladust, ametisaladust, konfidentsiaalset teavet, kaubamärki, patenti ja üldiselt kõiki tööstus- või intellektuaalomandi õigusi või muid kaitstud teabe või sisuga seotud õigusi;
 • sealhulgas, kuid mitte ainult, arvutiviirused või mis tahes muu kood või programmid, mis on loodud mis tahes tarkvara, arvuti või telekommunikatsioonitööriista funktsionaalsuse katkestamiseks, hävitamiseks või piiramiseks.
 
 • Kasutaja kohustub:
 
 • lugema regulaarselt õigusalaseid teateid ja austama neid,
 • mitte koguma ja salvestama teiste kasutajatega seotud isikuandmeid,
 • mitte mingil viisil ahistama üht või mitut teist kasutajat,
 • mitte takistada ega häirida saidi tööd.

10. PIIRANGUD

Kui kasutaja rikub neid juriidilisi teatisi, blokeeritakse juurdepääs saidile automaatselt, ilma et see piiraks AUTOMOBILES PEUGEOT võimalikke õiguslikke meetmeid ega kahju hüvitamist, mida võidakse nõuda kasutajalt.

11. HÜPERTEKSTI LINGID

Kõik saidid, millel on saidiga link (sellele saidile sihiv või sellelt loodud hüpertekstilink, näiteks Mister Auto), ei ole AUTOMOBILES PEUGEOT kontrolli all.

AUTOMOBILES PEUGEOT ei vastuta seetõttu nende saitide, nende sisu, reklaamide, toodete või teenuste kättesaadavuse eest nendel saitidel või nendel saitidel.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt nende kasutamise eest.

12. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Saidi kasutajat teavitatakse, et elemendid:

 1. on kaitstud autoriõiguse seadustega: see võib eriti kehtida fotode, artiklite, jooniste, animeeritud järjestuste jms puhul.
 2. ja/või on kaitstud disainilahendusi ja mudeleid käsitlevate õigusaktidega: need on eelkõige saidil olevad sõidukimudelid;
 3.  on kaitstud kaubamärgiseadustega: need on eelkõige kaubamärk "PEUGEOT", "täielik stiliseeritud lõvi" bränd (esindab AUTOMOBILES PEUGEOT logo) ja saidil esinevad sõidukimudelite kaubamärgid.


Sel viisil kaitstud elemendid on AUTOMOBILES PEUGEOT või kolmandate isikute omand, kes on volitanud AUTOMOBILES PEUGEOT neid kasutama.

Järelikult on elementide mis tahes reprodutseerimine, kasutamine, esitus, kohandamine, muutmine, lisamine, tõlkimine, turustamine, osaline või täielik, mis tahes protsessiga ja mis tahes kandjal (paber, digitaalne jne) ilma eelneva loata keelatud. AUTOMOBILES PEUGEOT kirjalik luba, välja arvatud intellektuaalomandi seadustiku artiklis L 122.5 nimetatud erandid, mille eest karistatakse autoriõiguse ja/või disainilahenduste ja mudelite ja/või kaubamärgi võltsimise eest, mille eest karistatakse ettenähtud kriminaal- ja tsiviilkaristustega. selles valdkonnas kehtivate õigusaktide alusel.

13. GARANTIID

Kasutaja kohustub garanteerima AUTOMOBILES PEUGEOT'i kõigi meetmete eest, mida tema vastu võib võtta, või mis tahes kaebuse eest, mille kolmas isik on tema vastu esitanud, kui kasutaja kasutab saiti tingimustel, mis ei ole kooskõlas käesolevate õigusnormidega. Märkused. See garantii katab mis tahes summa, mida AUTOMOBILES PEUGEOT peaks mis tahes põhjusel maksma, sealhulgas advokaaditasud ja tunnustatud või väljamõistetud kohtukulud.

 

Saidi kasutamisega ei kaasne mingit garantiid. AUTOMOBILES PEUGEOT ei anna otsest ega kaudset garantiid saidi kasutamise kohta kasutaja poolt ning eelkõige saidi ja elementide kättesaadavuse, õigeaegsuse, ajakohasuse, usaldusväärse ja kasuliku olemuse kohta.

Samuti ei garanteeri AUTOMOBILES PEUGEOT, et elemendid vastavad Kasutaja ootustele.

14. KASUTAJA VASTUTUS

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt oma saidi ja elementide kasutamise eest. Kasutaja vastutab mis tahes kahju eest, mida AUTOMOBILES PEUGEOT võib saada saidi ja Elementide kasutamise tõttu, mis ei vasta kehtivatele seadustele ja/või määrustele ja/või sätetele.

15. PEUGEOT AUTOMOBILES VASTUTUS

AUTOMOBILES PEUGEOT ei vastuta ühelgi põhjusel ja ilma, et see loetelu oleks ammendav, saidi ja/või elementidele juurdepääsu muutmise, peatamise või katkestamise korral.

AUTOMOBILES PEUGEOT ei vastuta mingil juhul andmeedastuse usaldusväärsuse, juurdepääsuaegade ega juurdepääsupiirangute eest Internetile või sellega ühendatud võrkudele. AUTOMOBILID PEUGEOT ei vastuta elementidele juurdepääsuvõrkude katkemise, elementide täieliku või osalise kättesaamatuse korral, mis on tingitud eelkõige sideoperaatorist, edastusvea või ülekannete turvalisusega seotud probleemi korral, Kasutaja vastuvõtuseadme või telefoniliini rikke korral.

AUTOMOBILES PEUGEOT peab hoolduse tõttu peatama juurdepääsu elementidele. Katkestusest teavitatakse saidi avalehel ilmuva hoiatuse või muul viisil. See katkestus ei saa mingil viisil kaasata AUTOMOBILES PEUGEOT vastutust ega anna teile õigust hüvitisele.

AUTOMOBILES PEUGEOT ei vastuta mingil juhul otsese või kaudse kahju, näiteks materiaalse, ärilise, moraalse ja rahalise kahju korral, sealhulgas mis tahes saamata jäänud tulu, andmete või programmide kadu, mille põhjuseks on päritolu. või selle alusel, saidi ja/või elementide kasutamine.

Juhul, kui Peugeot' müügikoht saadab Interneti-kasutaja saab pakkumise, vastutab see müügipunkt selle pakkumise eest ainuisikuliselt, Automobiles Peugeot ei saa mingil juhul selles osas vastutada.

16. TEAVE TOODETE JA TEENUSTE KOHTA

Sellel saidil esitatud tooted ja teenused võivad riigiti erineda või ei pruugi olla saadaval kõigis maailma riikides.

Igal juhul on sellel saidil sisalduvad elemendid üldine teave ja neil puudub lepinguline väärtus. Lisaks on kõik märgitud hinnad maksimaalsed soovituslikud jaehinnad.

17. PAROOLIDE HALDUS

AUTOMOBILES PEUGEOT teeb saidil kasutajale kättesaadavaks erinevad teenused, mis võimaldavad kasutajal pääseda privilegeeritud teenustele. Nendele teenuste juurdepääsu saamiseks peab Kasutaja sisestama oma kasutajanime ja parooli. See parool on rangelt isiklik ja kasutaja peab tagama selle konfidentsiaalsuse. Sellisena vastutab kasutaja selle parooli kasutamise eest ja AUTOMOBILES PEUGEOT ei vastuta mingil juhul nende keskkondade, teenuste ja/või selle parooli kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjude eest. Kasutaja peab teavitama AUTOMOBILES PEUGEOT oma parooli või teenuse väärkasutamist ja pärast iga saidi külastamist välja logima.

18. MISE A JOUR

Peugeot se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes Conditions Générales et tous les éléments, produits ou services présentés sur le site.
 
L’ensemble de ces modifications s’impose aux internautes qui doivent consulter les présentes Conditions Générales lors de chaque connexion.

19. INFORMATIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
Toutes les offres de financement faites sur le site www.peugeot.fr le sont sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, société anonyme de droit français au capital de 138.517.008 Euros, 12 avenue André Malraux, 92300 LEVALLOIS PERRET, RCS Nanterre 317 425 981.

Les offres et les barèmes pouvant être soumis à des conditions et dépendant dans tous les cas de l’agrément du dossier par CREDIPAR, les éléments figurant sur le site ne sont pas contractuels et votre inscription sur celui-ci ne vaut pas offre de financement.

Seule votre acceptation, par votre signature, d’une offre préalable de financement et la fourniture, au membre du réseau PEUGEOT avec lequel vous êtes en relation, des justificatifs demandés concernant votre identité et votre situation patrimoniale, permettront à CREDIPAR d’agréer ou non votre demande.
 
La responsabilité de CREDIPAR ne saurait en aucun cas être engagée si les offres faites sur le site www.peugeot.fr venaient à évoluer.

19. INFORMATIONS RELATIVES AU FINANCEMENT

Toutes les offres de financement faites sur le site www.peugeot.fr le sont sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, société anonyme de droit français au capital de 138.517.008 Euros, 9 rue Henri Barbusse 92230 GENNEVILLIERS, RCS Nanterre 317 425 981.

Les offres et les barèmes pouvant être soumis à des conditions et dépendant dans tous les cas de l’agrément du dossier par CREDIPAR, les éléments figurant sur le site ne sont pas contractuels et votre inscription sur celui-ci ne vaut pas offre de financement.

Seule votre acceptation, par votre signature, d’une offre préalable de financement et la fourniture, au membre du réseau PEUGEOT avec lequel vous êtes en relation, des justificatifs demandés concernant votre identité et votre situation patrimoniale, permettront à CREDIPAR d’agréer ou non votre demande.
 
La responsabilité de CREDIPAR ne saurait en aucun cas être engagée si les offres faites sur le site www.peugeot.fr venaient à évoluer.

18. MITMESUGUSED

Kui mõni klausel tunnistatakse tühiseks, loetakse see kirjutamata ja see ei too kaasa teiste klauslite tühisust. Kui AUTOMOBILES PEUGEOT ei kasuta käesolevast kasutajateatisest tulenevaid õigusi, ei tähenda see nende õiguste kasutamise õigusest loobumist.

21. KOHALDATAV ÕIGUS

Selle saidi ja nende juriidiliste teadete suhtes kohaldatakse Prantsusmaa seadusi.

Kõik vaidlused, mis tekivad seoses käesolevate juriidiliste teadete tõlgendamise ja/või täitmisega, tuleb püüda leida rahumeelne lahendus.

Rahumeelse lahenduse puudumisel esitatakse vaidlus pädevatele Pariisi kohtutele.

19. PRIVAATSUSPOLIITIKA 

Peugeot, teie õiguste ja teie isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta lisateabe saamiseks lugege meie privaatsuspoliitikat.