PEUGEOT’ PRIVAATSUSPOLIITIKA

.

ANDMEKAITSE – TEIE ISIKUANDMED

Käsitseme Teie isikuandmeid vastutustundlikult ja kaitstes Teie privaatsust.
Andmekaitseseaduse alusel on vastutav andmetöötleja Auto-Bon Baltic OÜ

Milliseid andmeid Teilt kogume?
Meie Veebilehel teatud funktsioonidele juurdepääsemiseks võib Teil olla vaja sisestada mõningaid isikuandmeid. Need isikuandmed võivad olla muu hulgas: nimi, aadress, telefoninumber, meiliaadress, auto registreerimisnumber ja muud kontaktandmed.  Võime koguda ja töödelda igasuguseid isikuandmeid, mille sel viisil vabatahtlikult Meile edastate, kuid teeme seda ainult selle privaatsuspoliitika kohaselt.

Kui broneerite veebis proovisõidu, võime ühitada muidu anonüümsed analüüsiküpsised proovisõidu jaoks sisestatud isikuandmetega ja võrrelda neid ühendatud andmeid oma uute sõidukite klientide andmebaasiga, et mõista Meie uute sõidukite klientide veebiteekonda. See võimaldab Meil optimeerida veebipõhiseid pakkumisi klientidele. Kasutame ühendatud andmeid ainult sellisel eesmärgil, hoiame neid selle privaatsuspoliitika alusel alati turvaliselt ega jaga ühendatud andmeid kolmandate isikutega. Lisateavet selle kohta leiate Meie küpsiste poliitikast.

Kus Meie Teie isikuandmeid hoiame?
Arvestage, et andmete edastamine Interneti kaudu pole täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima Teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa Meie tagada oma Veebilehele edastatud isikuandmete turvalisust ja igasugune edastamine toimub Teie vastutusel. Kuid kui oleme Teie isikuandmed kätte saanud, krüptitakse ja salvestatakse need Meie turvalisse ettevõtte serverisse ja võtame tarvitusele kõik mõistlikud abinõud nende kaitsmiseks ning neile lubamatu juurdepääsu vältimiseks. Teie isikuandmeid võidakse edastada ja töödelda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kuid anname endast alati parima, et neid käsitsetaks turvaliselt ja selle privaatsuspoliitika kohaselt.

Kui kaua Me Teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame veebiportaali vahendusel kogutud isikuandmeid, et vajadusel tagada infovahetuse toimimine Meie ja lepingupartnerite vahel, andmekadude vältimiseks ning vajadusel süsteemihäirete tuvastamiseks. Andmeid säilitatakse ka Meie õiguslike huvide tagamiseks, st potentsiaalsete lepinguliste või lepinguväliste nõuete korral tõendina kasutamiseks. Andmeid ei säilitata üle viie aasta, kui see ei ole andmete töötlemise eesmärke arvesse võttes asjakohane (nt seoses andmesubjekti ja Meie või Meie lepingupartneri vahelise vaidlusega). Teie isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta saame Teile anda täpsemat informatsiooni, kui esitate Meile vastava päringu.

PRIVAATSUS – MEIE LUBADUS

Mida Teie isikuandmetega teeme?
Kogume andmeid lepingu sõlmimiseks. Kogume Teie isikuandmeid reeglina üksnes juhul, kui soovite kasutada Meie teenuseid. Pakume Veebilehe vahendusel võimalust broneerida teenindusaega, hooldust või näiteks proovisõitu. Palume Teil selleks esitada Veebilehel toodud vormis taotluse. Taotluses on kohustuslikud ja vabatahtlikud andmeread. Kohustuslikud on üksnes andmeread, mis on vastava teenuse ankeedis märgitud tärniga (juhised on ka ankeedi juures). Hiljem Teie poolt valitud teenindust külastades Teie poolt ankeedis nimetatud teenuse kasutamiseks sõlmitakse teiega vastavat teenust puudutav leping.

Teatud andmete lisamist ankeedil ei pea Me kohustuslikuks ning need väljad on ka vastavalt märgistatud, kuid küsime andmeid parema teeninduskvaliteedi pakkumiseks ja töötleme neid sellisel juhul vastavalt Meie õigustatud huvile. Sellisteks andmeteks on:

  • Teie asukoha andmed, mille abil saame Teile pakkuda parima asukohaga esindust teie valitud teenuse osutamiseks;
  • Teie sõiduki andmed, et Teid teenindaval esindusel oleks võimalik teha ettevalmistusi Teile parema ja kiirema teeninduse pakkumiseks.
  • Teie eelistused sõiduki osas, kui soovite broneerida aega proovisõiduks, et saaksime Teid paremini abistada uue sõiduki valimisel.

Kui te ei soovi, et neid andmeid töötleksime, võite jätta need lisamata.  
Võime Teie isikuandmeid töödelda õigustatud huvi alusel. Võime kasutada Teie poolt esitatud isikuandmeid Meie toodete ja teenustega seotud uuringuteks (sh küsitlustes osalemine), tooteanalüüsiks ja -arenduseks, müügi jälgimiseks või muul sarnasel eesmärgil Teie poole pöördumiseks. Võime pöörduda Teie poole mitmesugusel viisil, muu hulgas telefoni, posti, meili, SMS-i või MMS-i teel.

Võime töödelda teie isikuandmeid nõusoleku alusel. Teie nõusoleku alusel toimub isikuandmete töötlemine, kui tellite Meie uudiskirja Veebilehe vahendusel või muul viisil annate Meile oma nõusoleku uudiskirja saamiseks.

Peugeot’ ja Meie edasimüüjatega toimuvaid telefonikõnesid võidakse salvestada ja jälgida. Seda tehakse turvalisuse huvides ja võidakse kasutada abivahendina personali koolitamisel, Meie kvaliteedikontrolli protseduuride alusel.

Võime jagada Teie isikuandmeid muude üksustega Group PSA („Meie grupp”), ettevõtetega, kes Meile või Meie grupile teenuseid osutavad, muu hulgas alltöövõtjate või Meie esindustega. Nad kasutavad neid ainult eespool kirjeldatud eesmärgil ja ühenduse võtmise viise kasutades. Need kolmandad isikud võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, kuid nagu eespool kirjeldatud, anname endast alati parima, et Teie isikuandmeid koheldaks turvaliselt ja selle privaatsuspoliitika kohaselt. Võime Teie nime ja telefoninumbrit edastada volitatud töötlejale, et tal oleks võimalik abistab Meid rahulolu-uuringute läbiviimisel. Pange tähele, et Meie ei avalda Teie isikuandmeid kellelegi peale selles lõigus nimetatud kolmandate isikute ning Meie ei müü Teie isikuandmeid kunagi.

Missugused on Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega? 
Teil on õigus paluda, et Me esitaksime Teile teavet Meie poolt Teie kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks palume Teil esitada Meile vastav taotlus all toodud aadressil.

Teil on õigus paluda, et parandaksime Teid puudutavad isikuandmed, kui Meile teadaolevad andmed Teie kohta on ebaõiged või mittetäielikud.

Teil on igal ajal õigus loobuda Meile antud nõusolekust isikuandmete töötlemiseks.

Kui Teie ei soovi enam, et võtaksime Teiega selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil ühendust, võite sellest alati loobuda, pöördudes Meie poole all antud aadressil. Võite paluda Meil lõpetada ka muud isikuandmete töötlemise toimingud, kuid saame seda teha üksnes juhul, kui isikuandmeid ei ole vaja enam eesmärgil, milleks neid koguti või olete esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes või ilmneb muu alus, mis välistab Meie õiguse Teie isikuandmeid töödelda.

Teil on õigus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määruses toodud alustel esitada vastuväiteid Meie tegevusele teie andmete töötlemisel.

Kui Teil on Meie suhtes pretensioone, on teil õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmise eesmärgil Andmekaitse Inspektsiooni. Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse esitamiseks saab rohkem informatsiooni Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt.

KÜSIMUSED?

Kõik selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimused, kommentaarid või taotlused tuleb edastada: Auto-Bon Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, 76406 Harju maakond, Eesti või e-kirja teel aadressile info@peugeot.ee